Blog: Laat het recht tot overleg met een advocaat niet onbenut bij een verhoor

Een verhoor door de politie of de FIOD is vaak ingrijpend. En niet zonder gevolgen. Alles wat u verklaart is later in principe niet meer in te trekken, anders dan vaak gedacht. U heeft dus maar één kans om het goed te doen. Consulteer daarom voorafgaand aan het verhoor een advocaat, dat recht heeft u.

De druk van het verhoor

Als u wordt aangemerkt als verdachte in een strafrechtelijk onderzoek van de politie of de FIOD zult u doorgaans verhoord worden op het politiebureau. Ten behoeve van het onderzoek kunt u zelfs enkele dagen worden vastgehouden. Dit heeft een grote impact op mensen. Je wordt immers van je vrijheid beroofd en de omstandigheden op het politiebureau zijn verre van comfortabel. Mensen hebben bij een verhoor sterk de neiging te praten en antwoord te geven. Om verschillende redenen, al is het maar de (stille) hoop er snel vanaf te zijn en naar huis te kunnen.

Belang van een goede strategie vooraf

Spreken is niet van risico’s ontbloot! Alles wat u zegt – ook buiten het verhoor - kan tegen u gebruikt worden. Het intrekken van een eenmaal afgelegde verklaring is niet mogelijk. Bedenk dus goed wat u wilt en kunt zeggen. Zwijgen is daarbij ook een optie, een recht zelfs, waar u op gewezen moet worden. Zet daarom voorafgaand aan het verhoor met een advocaat de verschillende alternatieven op een rij om de beste strategie te kunnen kiezen, voor de korte én lange termijn.

Recht op consultatie advocaat

Met betrekking tot het verhoor zijn in Nederland de laatste jaren ingrijpende ontwikkelingen gaande. Het gaat daarbij om het recht een advocaat te consulteren voorafgaand aan het politieverhoor en het recht op aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor. Het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) geeft aan dat een verdachte duidelijk op dit consultatierecht gewezen moet worden en dat hem ‘binnen de grenzen van het redelijke’ de gelegenheid moet worden geboden om dit recht te verwezenlijken.

Europese en nationale uitspraken

De baanbrekende uitspraak ‘Salduz’ van het EHRM uit 2008 heeft de basis gelegd voor de veranderingen in het Nederlandse systeem van rechtsbijstand in strafzaken. Het EHRM constateerde dat het recht op een eerlijk proces uit artikel 6 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) was geschonden omdat de 17-jarige Salduz voorafgaand aan het politieverhoor geen toegang tot rechtsbijstand had gekregen.

Op 30 juni 2009 heeft ook hier in Nederland de hoogste rechtssprekende instantie, de Hoge Raad, geoordeeld dat een verdachte recht op consultatiebijstand heeft. De regels met betrekking tot het consultatierecht zijn nadien neergelegd in de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor, die op 1 april 2010 in werking is getreden.

Recht op aanwezigheid advocaat bij verhoor?

Over de rechtsbijstand door een advocaat tijdens het (eerste) verhoor van een verdachte is tot nu toe geen uitspraak gedaan. Daar lijkt verandering in te komen. Op 22 oktober 2013 is een Europese richtlijn tot stand gekomen dat het recht op toegang tot een advocaat regelt bij het (eerste) verhoor.

De wetgever heeft tot uiterlijk 27 november 2016 de tijd om aan de richtlijn te voldoen en dus het recht op verhoorbijstand in Nederland te gaan regelen. Wij wachten die implementatie met belangstelling af.

Begeleiding door FT-advocaten

FT-advocaten (voorheen Jaegers & Soons) heeft meerdere strafrechtspecialisten werkzaam binnen de praktijk. Mocht u met een (plotseling) verhoor worden geconfronteerd, schroom dan niet zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. U heeft maar één kans om het goed te doen, laat die niet onbenut.

  • 01-10-2015
  • Vanessa Eschauzier-van Wijk